7.Karaburun Bilim Kongresi Programı Duyuru
24.8.2012 14:23:39

7. KARABURUN BİLİM KONGRESİ
5 - 9 eylül 2012
Karaburun - Mordoğan
 
kapitalizmin kıskacında
doğa – toplum – teknoloji
 

 
PROGRAM
 
 
5 Eylül Çarşamba (Karaburun)
 
10.30      Karaburun Oturumu (Nergis Çay Bahçesi)
Oturum Başkanı: Zuhal Okuyan
*         Tuğçe Kalkan, Sibel Sarıçam, Nurdan Erdoğan, Şeyma Şengür ve Ümit Erdem – Biyosfer Rezerv Alanı Olarak Karaburun Üzerine Değerlendirmeler
*         Aysun Boza, Serra Hepaksoy ve Zeynep Gülçin Altun – Karaburun Yarımadası Doğal Defne (Laurus Nobilis L.) Popülasyonunun Yaprak Özelliklerinin Belirlenmesi
*         N. Ozan Veryeri ve Cem Orkun Kıraç – Karaburun/Arslan Burnu,Mimoza Koyu’nda 2010 yılında İnşası PlanlananKaraburun Vapur İskelesiÇevre ( doğa ve insan) Etkilerininİrdelenmesi
 
14.00      Forum: Karaburun Yarımadası’nın Sorunları (Nergis Çay Bahçesi)
Oturum Başkanı: Dinçer Mete
Katılımcılar:
Karaburun Belediye Başkanı Serdar Yasa
Mordoğan Belediye Başkanı Ahmet Çakır
Yarımada halkı, dernekleri, sivil toplum platformu, kent konseyi, muhtarlıklar
Milletvekilleri
 
6 Eylül Perşembe (Mordoğan)
 
10.00      A1 Oturumu: Sokağın Bilgisi: Doğa İçin Mücadele
Oturum Başkanı: Beyza Üstün
*         Ömür Kurt – Ekmeğini ve Doğayı Savunmak: HES Karşıtı Mücadeleler
*         Özlem Saadet Işıl – Bir Toplumsal Hareket Örneği: HES Karşıtı Mücadeleler
*         Çağrı Eryılmaz – Toplumsal Ekoloji Çevreciliğe Meydan Okuyor: HES Karşıtı Yerel Hareketler
*         Cömert Uygar Erdem, Aylime Aslı Demir, Arca Atay, Merthan Özcan ve Özgül Yahyaoğlu – Şirket Çevreciliğinin Teknoloji ve Doğa Algısının Yönetsel Boyutları: Rio+20, Şirket Çevreciliğine Direnmek
*         Esin Candan ve Füsun Kökalan Çımrın – Bergama’da Siyanürlü Altın Madenciliği ve Sonrası
*         Yaşar Aydın – Bir Köylü Hareketi Olarak HES Karşıtı Mücadele
 
B1 Oturumu: Teknoloji – Beden - Cinsiyet
Oturum Başkanı: Gülçin Yörük
*         Ayşe Gökkan – İktidar, Teknoloji, Cinsiyet
*         Sevgi Doğan – Kapitalizmin Kıskacında Aşk
 
14.00      “Müge Tuzcuoğlu” Oturumu: Kapitalizmin Kıskacında Doğa, Toplum ve Teknoloji
              (A Salonu)
Oturum Başkanı: Cem Terzi
*         Beyza Üstün –Kapitalizmin Kıskacında Doğa ve Yaşam
*         Fuat Ercan Doğanın Artan Yıkımı: Niye Şimdi? Nasıl Bir Kamu? Nasıl Bir Sermaye? Ne Yapmalı?
*         Arif Ali Cangı – Ekolojik Yıkımın Önlenmesinin Etkili Yolları
 
16.00      A2 Oturumu: Marxizm ve …
Oturum Başkanı: Ferda Dönmez Atbaşı
*         Hüsamettin Çetinkaya – Paradokslarla Düşünmek
*         Münevver Çelik ve Sinem Özer – Etik-Politik Bir Kuruluş Olarak Komünizm: Marx ve Spinoza
 
B2 Oturumu: Doğa, Enerji ve Politika
Oturum Başkanı: Mustafa Eberliköse
*         Mehmet Yusufoğlu – Enerji Yatırımları, HES’ler ve Enerji Verimliliği
*         Alp Yücel Kaya – Piyasanın “Görünmez Eli”: Enerji Piyasası Kurulunun Acele Kamulaştırma Kararları (2004-2012)
*         Erhan İçöz ve Z. Vezan Karabulut – Termik Santraller ve Çevre
*         Mehmet Kartal – Hidroelektrik Santraller (HES’ler) ve Türkiye’nin Geleceği
*         Ferhat Çıra ve Gültekin Aydeniz – Ilısu HES’e Alternatif Olarak Yoğunlaştırıcılı Güneş Enerji Santralleri
 
7 Eylül Cuma (Karaburun)
 
10.00      A3 Oturumu: Tahribatın Doğası
Oturum Başkanı: Nihat Koçyiğit
*         Mahmut Kemal Korucu ve Bora Erdağı – Evsel Katı Atıkların Nihai Bertarafı İçin Yer Seçiminde Kullanılan Çok Kriterli Karar Analizi Uygulamalarının Bir Eleştirisi
*         Ebru Arıcan – Beyşehir Gölü Milli Parkı ve Bölge Halkının Gündelik Hayat Pratikleri
*         Murat Türkeş ve Pınar Bilir – Küreselleşme ve Kapitalist Esneklik Düzenekleri Kıskacında İklim Değişikliğiyle Savaşım, Toplumsal Gönenç(sizlik), Uluslararası Güvenlik(sizlik) ve İklim Etiği
*         Hüseyin Gül, H. Eylem Kaya ve Songül Sallan GülToplumsal Cinsiyetin ve Çevre Eğitiminin İlkokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarına Etkisi ve Çevre Sorunlarına Çözüm Arayışları
*         Onur Gülbudak – “Hamsi Dosen’t Think Because Knows Everything”: Hem Kifayetli Hem de Muhteris Bir Ekoloji Kahramanı Olarak Hamsi
*         Muharrem Güneş, Murat Tek ve Eylem Beyazıt – “Amik Gölü’ne Teyyare Kondu”: Doğa–Toplum–Teknoloji Üçlemesinde Bir Doğa Cinayetine Tanıklık
 
B3 Oturumu: Yeni Üretim İlişkileri ve Esnek Çalışma
Oturum Başkanı: Nilgün Erdem
Çerçeve Sunuş: Utku Balaban – Yeni Üretim İlişkilerinde Sermayenin ve Emeğin Dönüşümü
*         Arif Koşar – Esnek Çalışma: Bir Determinizm Hikâyesi
*         Nial Tekin – Emek Süreçlerinin Esnekliği ve Mobil İletişim Teknolojileriyle Derinleşen Sömürü Biçimi Olarak İş Uzantısı
*         İbrahim Sarıkaya – Esnek Çalışma Rejiminde İş Kazaları: Zonguldak Kömür Havzası Taşeron Ocaklar Örneği
*         Eser Sandıkcı – Gelişen Teknoloji ve Artan Sömürü Karşısında Emek Eksenli Bir Çalışma Psikolojisi Mümkün mü?
 
“Osman İşçi” Oturumu: Hacettepeli Eğitim Sen’lilerin Hayalinden Gerçeğe:
                        Kolektif Bir Kitap Yazmak, Yazarak Direnmek (C Salonu)
Oturum Başkanı: Haşim Karaman
*         Hakan Mıhçı – 1995’den Günümüze Hacettepe Üniversitesinde Öğretim Elemanlarının Sendikal Örgütlü Mücadelesi: Anılar, Gözlemler ve Bir Bilanço Denemesi
*         Sibel Özbudun – Kadın Akademisyenler: “Bir Başarı Öyküsü” mü?
*         Sedat Yağcıoğlu – Kampüslerin Renkleri Nerede: Siyah – Beyaz Heteroseksist Kampüslerden Rengârenk LGBT Dostu Kampüslere Doğru Tespitler ve Öneriler
*         Barış Mutluay – 1990’lar Türkiye’sinde Sol-Öğrenci Hareketlerinin Arkaplanı : ’96 Öğrenci Koordinasyonları ve ‘Yeni Sol’ İzleri
*         Selda Taşdemir Afşar – Akademisyenlerin Çalışma Yaşam Kalitesini Hacettepe Üniversitesi Üzerinden Okumak
 
13.30      A4 Oturumu: Ataerkil Kapitalist Toplumda Kadın Emeğinin Görünümleri
Oturum Başkanı: M. Meryem Kurtulmuş
*         Melda Yaman ÖztürkAtaerkil Kapitalist Toplumda Cinsel İşbölümü: Tarihsel ve Kavramsal Bir Çözümleme
*         Özgün AkduranKapitalizm ve Ataerkillik İlişkisinde Üç Sektör: Hane, Devlet, Piyasa
*         Esin Candan ve Semiha Özalp GünalTarımda Kadın Emeği
*         Aslı Davas – Çalışan Kadınların Bakış Açısından Sağlık Sektöründe Yaşananlar
*         Meltem Çiçeklioğlu – Neoliberal Sağlık Politikalarının Kadın Sağlığına Etkisi
*         Nuray Ergüneş – Sosyal Politikada Dönüşümün Etkilerini Biz Kadınlar Nasıl Yaşıyoruz?
*         Nurcan Özkaplan – Ev Teknolojisi ve Kadın İş Yükü
*         Fatma Genç ve Çağrı Kaderoğlu Bulut İnşaat Mühendisliğinde Kadın Çalışanların Durumu Üzerine Bazı Gözlemler
 
B4 Oturumu: Yeni Üretim Süreçleri / Teknolojileri
Oturum Başkanı: Mehmet Türkay
*         Zerrin Arslan – Emek Yoğun Üretimden Sermaye Yoğun Üretime: Mobilya Sektöründe Emek Süreçleri
*         Z. Ebru Aksoy, Sevinç Ateş, Ali Gökmen ve Evren Yılmaz Tekin – Sıkıştırılmış Toprak Doğal Yapı Tekniği ve Üretim Süreci Üzerine Bir Deneme
*         Esra Oğuz – Su Hakkı Çerçevesinde Su Sorununun Kent Yoksulları Üzerine Etkisi
*         Utku Zırığ – Çeşmelerden Plastik Şişelere İçme Suyu: “Teknolojik İlerleme” mi, “Metabolik Yarılma” mı?
 
C4 Oturumu: Gölgeden Çizgiye Mizah ve Eleştiri
Oturum Başkanı: Doğan Emrah Zıraman
Çerçeve Sunuş: Ahmet Sipahioğlu – Büyüklerimize Atılan Çelmeler
*         Hüseyin Öntaş – Kitle İletişim Araçları Teknolojisindeki Değişimin Toplumsal Yapıya Etkisine Örnek Olarak Çizgi Filmler ve Şarkılar
*         Peri Efe ve Ahmet Akşit – Karagöz/Karagiozis Örneğinde Uluslaşma Sürecinde Sisteme Dâhil Olma ve Olmama
 
15.30      B5 Oturumu: İnsan, Doğa ve Felsefe
Oturum Başkanı: Ersin Vedat Elgür
*         Deniz Zengin, Duygu Akdoğanbulut, Mehmet Çelik, Bora Sarıca, Serhat Ertuğrul – Homo Sapiens’in Doğa Algısı
*         Selçuk Artut – Veri ile Nesneselleşen Gerçeklik: Teknoloji Meta-Realite ve Materyalite Arasındaki Pusula
*         Göksun Yazıcı – Ortak Bağlayanların En Büyüğü: Sub Specie Aeternatis (Sonsuzluğun Bakış Açısından) Dünya
*         İvan Ergiç –Toplumda Sosyal-Darwinizm ve Piyasa Toplumunda Varoluş Mücadelesi
 
C5 Oturumu:     Kapitalizmin Bilim-Teknoloji Üzerindeki Tahakkümü ve
                        Kapitalist Üretimin Örgütlenişi
Oturum Başkanı: Hacer Ansal
Çerçeve Sunuş: Hacer Ansal - Bilim ve Teknolojide Kapitalizmin Tahakkümü ve Tahakkümsüzlüğün Koşulları
*         Emek Göksu Durmuşoğlu – Kapitalizmin Bilim ve Teknoloji Üzerindeki Tahakkümü; Bir Örnek Nanoteknoloji
*         Erhan Esen – Üretimin Örgütlenişinin Dünü, Bugünü ve Yarını
*         Cemre Can Aşlamacı – Üretimin Örgütlenmesinde Psikoloji Disiplininin Rolü: Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
 
18.00      A6 Oturumu: Kapitalizmin Kıskacında Afet ve Toplum: Van Örneği
Oturum Başkanı: Zuhal Okuyan
*         Gündüz Akagündüz 7,2 72. Gün Van (görsel sunum)
*         Handan Tunç – Van Depremine Ulusal Medya Yaklaşımının Sosyal Sorumluluk Bağlamında Analizi
*         Aysel Tekerek – Depremden Çok Önce Sarsılan Van
*         Selahattin Parıltı – Depremde Öğretmen Olmak
*         Zeynep Beşpınar Karaoğlu – Kadınların Depremi: Depremler Vanlı Kadınların Yaşamlarını Nasıl Etkiledi?
 
8 Eylül Cumartesi (Karaburun)
 
10.00      A7 Oturumu: Marxizmde Teknoloji Tartışmaları
Oturum Başkanı: Ahmet Haşim Köse
*         Fevzi Özlüer ve Ilgın Özkaya – Teknodeterminizmin Ekoloji Politiği
*         Engin Karabudak ve Erol Yıldırım – Teknolojinin Diyalektiği: Günümüz Teknolojisinin Marksist Bakış Açısından Analizi
*         Demir Küçükaydın – Marksizm’e İlerlemecilik ve Tekniği Tarafsız Görme Eleştirilerinin Eleştirisi
*         Mehmet Yetiş – Gramsci ve Amerikanizm-Fordizm: Sınıf, Teknoloji ve Hegemonya
 
B7 Oturumu: Değişen ve Değiştiren Sanat
Oturum Başkanı: Ufuk Tambaş
Çerçeve Sunuş: Eren Buğlalılar – Sanatta Anlamın Gerçek Yaratıcıları: Halk Kitleleri
*         Eda Aslı Şeran – Yasama Tiyatrosu: “Mutlu Olmak İçin Cesaretli Olun!”
*         Burak Bakır – Günümüzde Sinemanın Politik Geri Çekilişi
*         Dilşad Taşdelenler – Bilim ve Teknolojideki Gelişmelerin Doğaya Etkileri Üzerine Eleştirel Yaklaşımlara Çağdaş Sanattan Örnekler
*         Serenay Şahin – Etkileşimli Sanat Yapıtı ve Yeni Açık Alan Reklam Stratejileri
 
C7 Oturumu: Kapitalizm, Küreselleşme, Gelişme
Oturum Başkanı: Yüksel Akkaya
*         İzzettin Önder ve Aynur Uçkaç – Geç Gelişen Ekonomilerde Teknoloji Konusu
*         Özgür Öztürk – Sürdürülebilir Kalkınma Ne Kadar Sürdürülebilir?
*         Songül Sallan Gül ve Fatih Kahraman – Yeni Yoksulluğun Çevresel Risklerini Neo-liberal Küreselleşme Üzerinden Okumak
*         Serap Sarıtaş ve Serter Oran – Toplumun Doğası, Doğanın Teknolojisi: Kürt Kâğıt Toplayıcıları Üzerine Bir Çalışma
*         Çağla Diner ve Semiha Arı – Batman’da Mikrokredi Programı ve Sosyal Girişimcilik Meselesi
 
13.30      A8 Oturumu: Ekoloji Bağlamında Kapitalizm vs Sosyalizm
Oturum Başkanı: Aydın Gelmez
*         Adnan Avcı – Kapitalizmin Ekolojik Algısı(zlığı)
*         Vefa Saygın Öğütle – Ekolojik Marksizm’in Teorik Dayanakları: Doğa ve Toplum Ne Türden Gerçekliklerdir?
*         Zafer Ülger –Ekolojik-Ekonomi Literatüründe Enerji-Değer Tartışması
*         Hande Atay ve Ethemcan Turhan – Ekososyalizm: Bugüne ve Geleceğe Dair Siyasi Bir Tahayyül
*         Stefo Benlisoy – Ekososyalist Stratejinin İnşası ve Ekolojik Devrim
 
B8 Oturumu: Medya ve İktidar
Oturum Başkanı: Sevilay Çelenk
*         Uğur Yağan ve Gülseren Adaklı – Sosyal Medya Tartışmaları Bağlamında Teknoloji ve Kapitalizm
*         Sercan Kıyak – Korsan Partisi: Dijital Yeniden Üretim Çağında Politika
*         Doğan Emrah Zıraman – İnternette “İllegal” Mücadele: RedHack
*         Erkan Karabay – Kürt Toplumsalında Bir Değişim Dinamiği Olarak Kürt Medyası
*         Nurettin Öztatar –Sermaye İktidarları İçin Kültür, Politika Taşıyıcısı-Yayıcısı Olarak Medya: Gerçek Yalanlar
 
C8 Oturumu: Doğa ve Toplumun Bir Kesişme Yeri Olarak Mevsimlik Tarım İşçiliği
Oturum Başkanı: Kuvvet Lordoğlu
*         İclal Ayşe Küçükkırca – Etnisite, Toplumsal Cinsiyet ve Sınıf Ekseninde Mevsimlik Kürt Tarım İşçileri
*         Sidar Çınar – Kırsal Dönüşümün Kayıp Sonucu Olarak Mevsimlik Tarım İşçisi Kadınlar
 
16.00      A9 Oturumu: Kapitalizm ve Mekân
Oturum Başkanı: Nida Kamil Özbolat
Çerçeve Sunuş: Necati Uyar
*         İrfan Mukul – Mekânsal Neoliberalizm Bağlamında Kentsel Dönüşüm
*         Esra Sert Akifoglou – Kapitalizm Kıskacında Doğayı Dönüştüren Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Pratiklerinin Karşılaştırılması
*         Sevgi Canpolat – Kentin Haleti Ruhiyesi: Kapitalizmin Ürettiği Bireyin Psikologların Bakışıyla Betimlenmesi
*         Çiğdem Yel – Trakya’ya Yığılan İstanbul
*         Arzu Erdinç ve Pervin Şenol – Turizm Kıskacında Doğal Mekânlar: Tüketim Mekânlarının Yaratımı
 
B9 Oturumu: Sermaye, Toplum ve Sağlık
Oturum Başkanı: Aslı Davas
*         Deniz Akgün – Üretim İlişkileri ve Sağlık
*         N. Bülay Doğan – İlaç Sektöründe Fikri Mülkiyet: Bir İlerleme İmkânı mı, Yeni Rant Biçimleri mi?
*         Ayhan Bilgin –Biyopolitik ve Sağlık
*         Adile Arslan Avar – Doğanın Metalaştırılmasında Son Uğraklar: Yaşambilimlerinde Genetikleştirme ve Biyoteknolojiler
 
C9 Oturumu:     Kapitalizmin Kuşatması Altında Küba:
Farklı bir Doğa–Toplum–Teknoloji Yaklaşımı
Oturum Başkanı: Semiha Günal
*         Esin Saraçoğlu – Kızıl Küba’nın Yeşil Devrimi
*         Nahide Özkan – Toplum Sağlığının Hizmetinde Bilim ve Teknoloji: Küba’da Biyoteknoloji Deneyimi
*         Ethem Torunoğlu ve Tezcan Eralp Abay – Küba’da Çevre Politikaları ve Sürdürülebilir Gelişme
*         M. Onur Çuvalcı ve N. Göksun Özhan – Küba’da Afet Yönetimi
 
9 Eylül Pazar (Mordoğan)
 
10.00      A10 Oturumu: Neoliberal Tâhkim: AKP
Oturum Başkanı:İzzettin Önder
*         Polat S. Alpman – Neoliberal Kalkınma İdeolojisi ve Ekoloji-Politik Eleştirinin İmkânı
*         Yasin Durak – Dinî Şefin Ütopyası
*         Çağla Pınar Tunçer ve Nahide Konak – “İsraf”tan “Refah”a: Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti’nin Çevre Söylemi
*         Oğuz Oyan – AKP Vahşi Kapitalizminin Kıskacında Doğa-Toplum ve Kentler
*         Lami Özgen – Son 10 Yılda Kamu Çalışanları Sendikal Mücadelesi
 
B10 Oturumu: Tarımda Neoliberal Erozyon
Oturum Başkanı: Umut Ulukan
Çerçeve Sunuş: Yaşar Uysal – Neoliberal Politikaların Dünyada ve Türkiye’de Tarıma Yansımaları
*         Ayşe Koçak – Çiftçi Destekleme Sistemi ve Tarım Reformu Siyasal İktisadı: Türkiye Tarım Politikalarının 2000 Sonrası Dönemde Dönüşümü
*         Mine Şirin – Hayvan Yemlerine Yapılan Kimyasal Müdahaleler ve Etkileri: Tavuk Yemi Örneği
*         Sabri Karadoğan ve Aşir Yaman – Geri Gelmemek Üzere Kaybolup Giden Tarım Topraklarımız (Elazığ Ovası ve Uluova Örneği)
 
C10 Oturumu: Üniversitede Neoliberal Çöküş
Oturum Başkanı: Hakan Mıhçı
*         Atilla Göktürk – Kamu Yönetiminde...! Üniversite
*         Süleyman Ulutürk – Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımı, Performans Esaslı Bütçeleme ve Üniversitelerde Performans Uygulaması
*         Aslı Odman ve Hakan Arslan Üniversite-Sermaye İşbirliği mi? Kar Amaçlı Üniversite Şirketleri ve Laureate/Bilgi Örneği
 
13.00      A11 Oturumu: Çalışma Grupları Sunumu
Oturum Başkanı: Özge İzdeş
*         Kentsel Dönüşüm, Kentsel Kimlik ve Mekân Algısı
*         Kapitalist Modernleşmede Tahakkümün Çeşitli Yüzleri
*         Hukuk ve Teknik Bağlamında Kent ve Çevre Davaları
*         Ekofeminizm
*         HES’ler, Belgeseller, Mücadele
 
B11 Oturumu: Poster Sunumları
Oturum Başkanı: İlker Özdemir
*         Fethi Demir – Dersim Trajedisinin Romana Yansımasına Bir Bakış
*         Mesure Kaplan – Hazır Gıdalara Karşı Ev Yoğurdu
*         Eda Coşlu – Küresel Isınma ve Ekolojik Yıkım
*         Halil Eşiyok, Cansu Doğan ve Yasin Akdağ – Sürdürülemez Enerji Üretimi ve Doğanın Tahribatı
 
15.00      Kapanış Oturumu: Kapitalizmin Kıskacında Anayasa Tartışması (A Salonu)
              tutuklu öğrenci ve akademisyenlere ithaf edilmiştir
Oturum Başkanı: Tülin Öngen
*         Selçuk Kozağaçlı – Yasalara ve Hükümetlere (Zulme) Karşı Direnme, Anayasal Bir Hak Olarak Tasarlanabilir mi?
*         Remzi Altunpolat – Bir "Gökkuşağı Anayasası" Tasavvurundan İzdüşümler
 
           
Yorumlar...
erdogel2@gmail.com,5.9.2012 16:37:45
Sayın İlgili,İnternet sayesinde böyle bir sosyal çalışma yapıldığını öğrenmem ilgimi çekdi.Karaburun'da yapılacak toplantının detaylarını zevkle okudum.Başarılar dilerim.