İnciraltı, korunması gereken mutlak tarım arazisidir Ekoloji
2.1.2013 15:22:19

İzmir 4. İdare Mahkemesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı planları ve EXPO 2020 için İnciraltı bölgesindeki arazilerin tarım dışı kullanıma açılması yönünde Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı’nın kararına dava açan Ziraat Mühendisleri Odası’nı haklı buldu.
 
Ziraat Mühendisleri Odası tarafından İnciraltı Bölgesinde bulunan 690 hektarlık alanın turizm
merkezi yapılmak üzere tarım dışı amaçla kullanımının uygun bulunmasına ilişkin 10.03.2010 tarihli Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı’nın kararının Anayasa'ya ve 5403 sayılı Yasa'ya aykırı olduğu, arazinin 1. sınıf tarım toprağı olduğu, alternatif bir tarım alanı bulunmadığına ilişkin bir tespit ve söz konusu alan için alınmış bir kamu yararı kararı bulunmadığı iddia ederek mahkeme tarafından iptalini istemişti.
 
Bakanlık savunmasında ise, “çevre tarım arazilerine olumsuz etkilerinin olmayacağının belirtilmesi üzerine olumlu kurul kararı ve kamu yararı kararının Bakanlıklarına gönderildiği ve söz konusu alanın tarım dışı amaçla kullanımının uygun bulunmasına ilişkin işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığını iddia etmişti.
 
İzmir 4. İdare Mahkemesi ise 25.08.2010 günü uyuşmazlık konusu alanın tarım dışı kullanıma açılmasının 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa aykırı olup olmadığının saptanabilmesi amacıyla mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması kararı vererek, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf KURUCU, Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bahar TÜRKYILMAZ, Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Zafer CAN’ı bilirkişi olarak atamıştı.
 
İnciraltı’nda turizm kamu yararına değil
 
Bilirkişiler, keşif ve inceleme sonucunda mahkemeye sundukları raporda, “alanın ekonomik yapısı incelendiğinde, bu alandaki en önemli ekonomik getirinin tarımdan sağlanmakta olduğu ve özellikle narenciye ve sera çiçekçiliğinin ekonomik getiri içinde önemli bir yer tutmakta olduğu, bölgenin tarımsal potansiyel açısından değerlendirildiğinde, potansiyel ürün yelpazesinin çok yüksek olduğu, iklim ve toprak özellikleri açısından irdelendiğinde ise, söz konusu alanın ülkemiz koşullarında yüksek bir tarımsal potansiyele sahip olduğunun görüldüğü, dava konusu parsellerde yer alan özellikle sera tarımsal kullanımının uluslar arası rağbet gören "iyi tarım" uygulamaları ile daha yüksek getiri sağlanması mümkün olduğu, ayrıca alanın korunması gerekli sulak alan ile sınır olup yapılaşmaya karşı tampon görev üstlendiği, 5403 sayılı yasaya göre Mutlak korunması gereken 1. ve 2. sınıf tarım arazisi olarak aktif tarıma halen hizmet vermesi ve bunun ekonomik ve istihdam açısından olduğu kadar üretim açısından da öneminin olması, bölgenin aktif bir fay hattında yer almasından yapılanmaya uygun olamaması, yıllar içinde yapılanma baskılarıyla gittikçe yitirilen tarım topraklan ve doğal alanlarda artık enderleşmeye giden bir durum oluşmaya başlaması, incelenen alan üzerinde turizmin kamu yararı olduğuna yönelik alınan kararın bir dayanağının olmaması, güneyde termal turizmin zaten mevcut olması ve bu alanın tarımsal, doğal potansiyeli ile hem görsel hem de arazi kullanımı açısından farklı bir boyutunun olması ve bunun da aslında turizm açısından bir çeşitlilik yaratmakta olduğu ve bu bölgenin İzmir'in içinde kalmakla birlikte bu konumu ile özel bir yerinin olması gibi nedenlerle ve 5403 sayılı Yasa gereği mevcut durumu ile korunması gerektiği”  görüş ve kanaatini bildirmişlerdi.
 
Mahkeme, bilirkişi raporundaki açıklama ve değerlendirmeleri yerinde bulduğunu, taraflara tebliğ edilen bilirkişi raporuna, davalı Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan itirazı rapordaki bilimsel tespit ve değerlendirmeler karşısında haklı görmediğini ifade etti.

İzmir 4. İdare Mahkemesi, dava dosyasındaki bilgi ve belgeler ile hükme esas alınabilecek nitelikteki bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden, İnciraltı Bölgesinde bulunan 690 hektarlık alanın turizm merkezi yapılmak üzere tarım dışı amaçla kullanımının uygun bulunmasına ilişkin dava konusu işlemin mevzuata ve hukuka uygun olmadığını ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın işleminin iptali kararını vererek, İnciraltı Bölgesinin Mutlak Tarım Arazi’si olduğunu tescilledi.

 

 

0
Yorumlar...